Stadgar

§1

Svenska Huvudvärkssällskapet (på engelska Swedish Headache Society) är en sammanslutning för dem inom sjukvården som har intresse av migrän och annan huvudvärk. Till medlem kan även antagas annan intresserad yrkesutövande person och/eller forskare. SMS är ej en patientorganisation. SMS är medlem i Skandinaviska Migränsällskapet, International Headache Society och European Headache Federation.

§2

Sällskapets uppgift är:

a) att befrämja kunskapsutvecklingen inom området

b) att befrämja hälso- och sjukvårdens utveckling inom området.

§3

Ansökan om medlemskap skall inges till styrelsen som beslutar om inval.

§4

Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen vid årsmöte kallas person som förtjänstfullt befrämjat Sällskapets syften. Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen.

§5

Sällskapsmedlem erlägger årligen till Sällskapet av årsmötet fastställd avgift. Medlem som fyllt 65 år erlägger, efter skriftlig ansökan härom från och med nästföljande kalenderår ingen avgift. Hedersledamot och korresponderande ledamot är befriade från årsavgift.

§6

Medlem vinner utträde ur Sällskapet genom anmälan till sekreteraren.

Om medlem ej inbetalat fastställda avgifter till Sällskapet under längre tid än ett år och trots anmaning inte fullgör sina skyldigheter i detta avseende, äger styrelsen rätt att besluta om uteslutning ur Sällskapet.

§7

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt en övrig ledamot. Styrelsen må inom sig utse ett eller flera arbetsutskott.

Ordföranden, sekreteraren, en övrig ledamot, vice ordföranden och skattmästaren väljs vartannat år, där val av de två senare ej sker samma år som valet av övrig styrelse.

Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden som dessutom är skyldig att inom en månad utlysa styrelsesammanträde om två styrelseledamöter så påfordrar.

Styrelsen är beslutsför om minst tre av dess ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. ärende kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

§8

Förslag till styrelse upprättas av en valberedning bestående av två medlemmar. Valberedningen har att inom sig utse ordförande, som skall vara sammankallande.

§9

Ordföranden skall leda Sällskapets möten och styrelsens sammanträden och i samråd med sekreteraren göra upp föredragningslistor. Minst två veckor före varje sammanträde skall sekreteraren tillställa styrelsens ledamöter resp Sällskapets medlemmar kallelse med föredragningslista. Skattmästaren skall uppta årsavgifterna, föra räkenskaperna och ombesörja utbetalningar i enlighet med Sällskapets och styrelsens beslut. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 jan – 31 dec.

§10

Styrelsens förvaltning granskas årligen av en revisor (med en revisorsuppleant) vilka utses av årsmötet för ett år i taget.

§11

Sällskapets beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Sluten omröstning företas när begäran härom framställs.

För bordläggning av ärende vid ordinarie möte erfordras att fem medlemmar förenar sig i begäran om det. En fråga får bordläggas för andra gången endast om majoriteten av de vid mötet närvarande så beslutar. Om frågan förekommer för tredje gången skall den avgöras. Ärenden som icke upptagits på föredragningslistan får avgöras vid mötet endast om minst 2/3 av de närvarande så beslutar.

§12

I Sällskapets namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och sekreteraren. Rutinmässiga ärenden får undertecknas av sekreteraren enbart.

§13

Sällskapet bör hålla minst ett allmänt möte årligen. Extra möte får hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant påkallat eller då minst fem medlemmar tillställt ordföranden skriftlig anhållan om det.

Vid årsmötet skall Sällskapet

a) utse två justeringsmän för mötet
b) granska styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet
c) välja styrelse enl § 7
d) välja revisor och revisorssuppleant
e) fastställa årsavgiften
f) utse valberedning
g) välja styrelseledamot och representant i European Headache Federation och International Headache Society samt suppleant för denne, samt i övrigt representanter för Sällskapet i de permanenta eller tillfälliga nämnder, kommittéer etc där Sällskapets representation är motiverad. Ordföranden är självskriven representant vid styrelsemöten inom Skandinaviska Migränsällskapet.

§14

Uppgift om Sällskapets förtroendemän skall snarast efter förrättade val tillställas Skandinaviska Migränsällskapet, European Headache Federation och International Headache Society. Beslut i övriga ärenden som berör dessa organisationer skall snarast tillställas dessa.

§15

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

För ändring fordras minst 2/3 majoritet av de vid mötet närvarande medlemmarna.

§16

Vid upplösning av Sällskapet skall dess tillgångar användas för ändamål, varom beslut skall fattas på Sällskapets sista möte.